Ulike typer cannabismedisin i Norge

VIKTIG! Informasjonen i kunnskapsbanken er kun ment som en introduksjon til de ulike temaene. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, men tar forbehold om feil og mangler. All bruk av cannabismedisin bør skje i samråd med lege og det frarådes på det sterkeste å anskaffe cannabis-produkter på det svarte markedet, blant annet fordi det er (1) vanskelig å ha kontroll over kvalitet og styrke, (2) fordi produktet kan inneholde helseskadelige sprøytemidler, sopp og syntetiske tilsetningsstoffer og (3) fordi det er straffbart.

Det finnes mange hundre ulike varianter av plantene Cannabis Sativa, Cannabis Indica og Cannabis Ruderalis. Til medisinsk bruk har vi i dag 9 standardiserte varianter som enten er registrert som legemiddel i Norge eller som ligger under ordningen med importlisens. Disse 9 variantene inneholder ulike mengder av virkestoffer og administreres på ulike måter. Per i dag er det kun Sativex som kan skrives ut på resept av fastlege og spesialist på vanlig måte. For de resterende 8 variantene av cannabismedisin må spesialist, som jobber på sykehus, søke helsedirektoratet og legemiddelverket om individuell importlisens 1.

Oversikt over tilgjengelige varianter i Norge

Sativex

Dette er den eneste varianten av cannabismedisin som både fastlege og spesialist ganske enkelt kan skrive ut på resept uten å måtte søke om individuell importlisens. Sativex er patentert og markedsført av legemiddelselskapet GwPharma, men har i dag flere produsenter, som legemiddelselskapet 2care4. Sprayen inneholder cirka 2,5 % av virkestoffene THC og CBD og er dermed blant de mildeste cannabismedisinene på markedet. Sprayen er et ekstrakt fra helt plantemateriale. Sativex har i dag markedsføringstillatelse i Norge for indikasjonen spasmer ved MS, men både fastlege og spesialist kan også skrive den ut til pasienter utenfor indikasjon. Dermed er Sativex det cannabispreparatet det i dag er lettest å få utskrevet på resept i Norge. Utfordringen er at alle andre enn MS pasienter, og pasienter med yrkesskade, må dekke kostnadene selv. Gjennomsnittlig kr 5.000,- per måned. Det kan kommer endringer i refusjonsordninger på sikt og det anbefales å sende søknad til HELFO om å få dekket kostnader. En spesialist må sende denne søknaden.

GwPharma er forøvrig i siste fase av studier på en annen type cannabismedisin, Epidiolex, som antagelig snart blir markedsført i Europa for bruk mot epilepsi. Varianten inneholder mindre enn 0,2 % av det rusgivende virkestoffet THC og et høyt innhold av CBD.

Nabilone og Dronabinol/Marinol

Disse to cannabismedisinene fåes i tablettform. Begge er produsert av legemiddelindustrien. Dronabinol er i praksis det samme som THC, bare syntetisk fremstilt, og selges under navnet Marinol. Nabilone er en syntetisk analog som ligner på THC og binder til CB1 og CB2 reseptorer i kroppen, men er ikke identisk med THC og omgjøres ikke til THC eller vica versa. Nabilone regnes som mer potent enn Dronabinol. De fleste målinger viser at 1 mg av Nabilone er ekvivalent til cirka 7 mg av Dronabinol 2. I Norge er ingen av disse legemidlene godkjente eller markedsførte per juni 2017. Det betyr at en spesialist, som jobber på sykehus, må søke individuell importlisens for en pasient om man ønsker å prøve ut disse medikamentene. I USA er både Nabilone og Dronabinol markedsført for kvalme og oppkast ved cellegiftbehandling. Dronabinol er i tillegg også markedsført for appetitt- og vekttap i forbindelse med HIV. Også disse variantene skrives ut til andre tilstander utenfor indikasjon, blant annet smerter. Selv om mange vil kunne få god effekt av isolert THC mener forskere likevel at helt plantemateriale ofte er mer effektiv medisin enn isolerte virkestoffer grunnet en «entourage effect» 3, hvilket betyr at ulike virkestoffer i planten påvirker hverandre og øker effekten.

Bedrocan

Bedrocan er et Nederlandsk selskap som leverer standardisert cannabismedisin til det Nederlandske cannabismedisinprogrammet. I senere tid har selskapet også begynt å eksport cannabismedisin til flere land i Europa og verden forøvrig. Per i dag har Bedrocan 5 varianter av standardisert cannabismedisin som alle kan importeres til Norge. Produktet består av tørkede toppskudd (helt plantemateriale) som selges i bokser med 5 gram i hver. For å få importert disse variantene kreves det at en spesialist, som jobber på sykehus, søker om en individuell importlisens for pasienten. Pasient og lege velger ulike måter å innta medisinen. Vi har skrevet mer om dette temaet på siden «Hvordan bruke cannabismedisin?»

Bedrocan sine produkter er per juni 2017;

 • Bedrocan (Sativa variant) som inneholder 22% THC og 0% CBD.
 • Bedrobinol (Sativa variant) som inneholder 13,5 % THC og 0 % CBD.
 • Bediol (Sativa variant) som inneholder 6,3 % THC og 8 % CBD.
 • Bedrolite (Sativa variant) som inneholder <0,4 % THC og 9 % CBD.
 • Bedica (Indica variant) som inneholder 14 % THC og 0% CBD.

Det finnes forøvrig mer informasjon om Bedrocan sine produkter på hjemmesidene dems.

CBD-olje

Det omsettes i dag mange ulike varianter av CBD produkter på nettet. Mange av disse omsettes ulovlig. Det er også varierende kvalitet på det som omsettes. Etter reglene kan ikke noen av disse produktene importeres til Norge ved at pasienten selv bestiller disse på nettet og får dem tilsendt i posten. Pasienter i Norge kan derimot få utskrevet CBD produkter på resept fra lege. Inneholder produktet mindre enn 1 % THC kan fastlege søke legemiddelverket om godkjenningsfritak. Er THC innholdet høyere må en spesialist, som jobber på offentlig sykehus, søke om godkjenningsfritak og importlisens for pasienten. Et vesentlig krav for å få en slik søknad godkjent er at  CBD produktet omsettes lovlig i det landet det ønskes importert fra.  Dette kan man finne ut ved å kontakte norsk apotek og spørre om de kan importere aktuelt produkt. Vi viser forøvrig til egen artikkel om regelverk knyttet til CBD produkter på vår hjemmeside.

Forskjell på ulike varianter cannabismedisin:

Det er to hovedforskjeller på de ulike produktene; innhold av virkestoffer og administrasjonsform.

  Forskjellig innhold av virkestoffer

  De to mest kjente virkestoffene i cannabis er per i dag THC (tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol). De har ulike medisinske virkninger og mengdeforholdet mellom dem vil være med å påvirke både forventede virkninger og bivirkninger av medisinen. Det virkestoffet som er mest kjent er THC. Dette virkestoff ser i laboratoriestudier ut til å ha medisinske egenskaper som smertedempende, anti-inflammatorisk og anti-tumor effekter 4. Samtidig er dette også er det virkestoffet i cannabisplanten som gir den euforiserende virkningen. Det er først og fremst bivirkningene ved dette virkestoffet man har vært opptatt av når det gjelder bruk av cannabismedisin.

  Virkestoffet CBD har opplevd en økende interesse knyttet til medisinske egenskaper i senere tid. CBD er ikke euforiserende og har, i tillegg til medisinske egenskaper, vist potensiale til å modulerer flere av de uønskede effektene til THC. Det er blant annet holdepunkter for at CBD har en anti-psykotisk effekt 5. Fra studier på medisinsk bruk er det holdepunkter for at en kombinasjon av CBD sammen med THC har en mer fordelaktig bivirkningsprofil enn THC alene 6. CBD er også ofte registrert som en viktig «entourage compound» i cannabis, noe som bidrar til at helt plantemateriale ansees for mer effektivt enn isolerte virkestoffer 5.

  CBD har blant annet vist seg å ha neuro-protektive, antiepileptiske, angstdempende, antipsykotiske og antiinflammatoriske egenskaper 7. Det er foreløpig gjennomført forholdsvis få fase 3 studier på bruk av CBD mot ulike tilstander, men GwPharma er nå i prosessen med å gjennomføre fase 3 studier på CBD brukt mot ulike typer epilepsi, hvilket man kan lese mer om på hjemmesiden til GwPharma.

  På generell basis vil man kunne si at dess høyere innhold av THC i forhold til CBD, dess større sannsynlighet for å oppnå uønskede bivirkninger av THC og dess mer forsiktig bør man være med startdoser og opptrapping for å forsøke å unngå at pasienten skal oppleve ubehagelige bivirkninger. Disse forholdene tilsier også at det for mange pasienter vil være ugunstig å kjøpe cannabismedisin fra det svarte markedet. Der er innholdet av THC ofte veldig høyt, samtidig som man har forsøkt å få innholdet av CBD så lavt som mulig for å gi mest mulig ruseffekt per vektenhet.

  Ut over dette inneholder også de ulike variantene til medisinsk bruk (utenom de to tablettvariantene som er isolerte THC) ulike mengder av andre virkestoffer. Det er til nå registrert over 100 ulike cannabinoider i planten, blant annet CBG, CBC, CBND, CBE, CBL, CBN og CBT. I tillegg finner man ikke-cannabinoider som terpener 8. Disse er det foreløpig liten oversikt over innholdsmengder av, også i legemiddelproduserte varianter som Sativex. Foreløpig har vi også lite forskning som sier noe om de vil kunne ha terapeutisk effekt i de mengder som finnes i naturlig plantemateriale.

  En spørreundersøkelse blant pasienter har forsøkt å finne ut av forskjeller i pasienterfaring når det gjelder de to hovedtypene av cannabisplanten; Indica og Sativa. Funnene viser at Indica varianter går for å være mer beroligende og avslappende og er regnet som bedre egnet til å sove på, mens Sativa variantene er forbundet med mer euforiserende virkning og å være mer energigivende 9.

  Forskjell i administrasjonsform og effekter

  I hovedsak har vi tre måter å administrere cannabismedisin på: 1) Oralt, via mage og lever 2) Pulmonalt, gjennom lungene 3) Sublingualt, under tungen. Effekten antas å variere med disse ulike administrasjonsformene.

  Oralt inntak (mage og lever)

  Oralt inntak av cannabis medisin vil typisk skje gjennom tabletter, bakverk og te. Ved bruk av te anbefales pasientene i Nederland å bruke 1 gram tørket cannabis per liter vann og la det småkoke i 15 minutter før man siler teen gjennom en sil. Men kokende vann er ikke varmt nok til å omdanne alt av virkestoffer fra cannabis planten. Det er anslått at cannabis te inneholder cirka 5 ganger mindre aktiv THC enn om man inntar via lungene. Dermed fungerer te som en mildere administrasjonsform hva gjelder THC, samtidig som flere av virkestoffene har en annen form og dermed kan virke annerledes enn ved høyere temperaturer 10. Noen pasienter rapporterer om effekt av te. En del pasienter lager også oljer, kaker og lignende. Bakdelen med å blande cannabismedisin i bakverk er at mengde virkestoffer fra gang til gang er ganske usikkert.

  Absorbsjonen av THC til blodet (biotilgjengeligheten) etter å ha inntatt cannabis oralt gjennom munn og mage, har i studier vist seg å være sakte, uforutsigbar og uberegnelig.  Det anslås at biotilgjengeligheten gjennom den orale ruten ligger på mellom 6–20% for THC og andre cannabinoider 11. Noe som blant annet skyldes at THC er sensitiv for magesyre og at virkestoffene blir utsatt for en første metabolisme gjennom mage og lever før virkestoffene blir tilgjengelige i det systemiske kretsløpet. Disse studiene rapporterte også at biotilgjengeligheten av virkestoffer etter oralt inntak var veldig variabelt fra person til person, noe som førte til at tidspunktet for når virkning oppstod var upålitelig 12 13 14. Ved inntak via den orale ruten finner man mindre tilgjengelig THC i blodet enn om samme mengde cannabis blir inntatt via røyk. På den andre siden finner man at en forholdsvis større andel av tilgjengelig THC omdannes til 11-Hydroxy-THC via den orale ruten. 11-Hydroxy-THC regnes som mer potent enn THC 15. Når man får i seg cannabis medisin gjennom den orale ruten (magen) antas første effekt å komme etter 30-90 minutter med maks effekt etter 2-3 timer. Varigheten ligger på cirka 4-8 timer 10.

  Pulmonalt inntak (gjennom lungene)

  Det anbefales ikke å røyke cannabismedisin. Ved å bruke vaporizere, og dampe i seg plantematerialet, vil man trolig unngår potensielle risiki for kreft og KOLS assosiert med røyking. Biotilgjengeligheten av virkestoffer, etter å ha inntatt cannabis som røyk, ligger i en studie på mellom 25-30 % av inntatt mengde virkestoffer 11. Det kan dermed se ut som at pulmonalt inntak av cannabismedisin vil kunne gi en mer forutsigbare mengder av virkestoffer i blodet enn cannabis inntatt gjennom den orale ruten. Det er allikevel utfordringer knyttet til dosering med denne administrasjonsformen. Ved bruk av de beste vaporizerene vil man kunne forvente en rimelig lik frigjøring av virkestoffer i dampen11 , men det vil eksempelvis kunne være variasjon i dybden på inhalasjonene og hvor mye virkestoffer som er igjen i plantematerialet fra første til siste inhalasjon. Brukt mot smerter er det holdepunkter for at denne administrasjonsformen er mer effektiv enn de to andre 16 17. Ved damping kommer effekten raskt, med maks effekt etter cirka 15 minutter 10. Dette kan være en fordel for smertepasienter som sliter med smertetopper, da det vil gjøre det mulig for pasienten å innta i små doser til ønsket lindring er oppnådd. Bakdelen er at effekten varer kortere. Anslagsvis cirka 3-4 timer 10

  Sublingualt inntak (under tungen)

  Når man inntar cannabismedisin under tungen vil en del av virkestoffene umiddelbart blir overført til det store blodkretsløpet, uten å måtte gå veien via mage og lever.

  Ifølge Felleskatalogen er det likevel en høy grad av variabilitet i de farmakokinetiske parametrene blant pasientene etter enkel og gjentatt dosering av Sativex. Den første virkningen kommer innen 15 minutter, med maks effekt etter cirka 45-120 minutter. Ved samtidig matinntak ser det ut til at mer av virkestoffene blir tilgjengelig i blodet enn under fastende forhold. Når Sativex administreres på munnslimhinnen, er plasmakonsentrasjonene av THC og andre cannabinoider lavere enn konsentrasjonene som oppnås etter inhalasjon av cannabinoider i en tilsvarende dose. Men administrasjon av THC gjennom inhalasjon vil ha en større sannsynlighet for å gi bivirkninger i form av psykoaktivitet enn det man finner ved administrering av samme mengde THC sublingualt 18. Blodkonsentrasjonen av THC vil få en større topp ved inhalasjon enn via den orale og den sublinguale ruten, men en eventuell psykoaktiv effekt vil også avhenge av mengde THC, og forholdet mellom THC og CBD, i medisinene som inntas.

  Forskjell på Sativex og Bedrocan sine varianter;

  Sativex er et helt planteekstrakt som består av mer enn de to mest kjente virkestoffene THC og CBD. På GwPharma sin hjemmeside kan man lese at Sativex er et helt planteekstrakt av to ulike Cannabis Sativa planter. En med høyt innhold av CBD og en med høyt innhold av THC. Så har man fremstilt ekstrakt fra disse to plantene, tilsatt etanol for å aktivere virkestoffene og administrert dette gjennom munnspray.

  Men Sativex er et registrert legemiddel og Berocan sine tørkede varianter er det ikke, selv om alle produktene inneholder standardiserte mengder av virkestoffer, bare i ulike mengder. Forskjellen er at produsenten av Sativex fant opp en ny administrasjonsform, munnspray, som gjorde det mulig å patentere deres produkter. Dette gjorde det igjen mulig for GwPharma å gjennomføre alle de omfattende studiene og godkjenningsprosedyrene som kreves for å få et produkt godkjent som legemiddel med farmasøytisk kvalitet etter dagens regler. Munnsprayen Sativex er derfor i dag godkjent som legemiddel.  De tradisjonelt vanligste måtene å administrere cannabismedisin på, røyking, olje, damping, te og bakverk, kan derimot ikke patenteres da disse har vært kjent og brukt i flere tusen år, mens en patent krever noe helt nytt. Dette gjør det vanskelig å få finansiert studiene som kreves for å få produktene fra Bedrocan gjennom de samme godkjenningsprosedyrene som Sativex. For Sativex har vi i dag flere randomiserte studier på effekt mot ulike tilstander, mens man for Bedrocan sine produkter fortsatt mangler denne typen studier. Effekten av Sativex utgjør derfor ofte en stor del av resultatene man finner i oppsummeringsstudier på effekt av cannabismedisin mot ulike tilstander, selv om Sativex er en forholdsvis svak variant av cannabismedisin.

  Fordelen med Sativex er at legene vet nøyaktig hvor store doser av de to mest kjente virkestoffene (THC og CBD) en pasient får i seg ved hver spray, selv om mengden av andre cannabinoider og mulige virkestoffer ikke er oppgitt. Som nevnt over er det likevel knyttet variabilitet til hvor mye virkestoffer som blir tilgjengelig i blodet til hver pasient. Med de standardiserte variantene fra Bedrocan (tørket plantemateriale) er dosefrigjøringen av THC og CBD noe mindre eksakt, selv om de nyeste damperne (vaporizerene) er såpass nøyaktige at man kan vite rimelig nøyaktig hvor store mengder virkestoffer som frigjøres i dampen 11. Mengden virkestoffer som overføres fra røyk til blod ser ut til å være mer stabilt når medisinen inntas pulmonalt, enn via den orale og sublinguale ruten 11 18. Men det er usikkert om funn fra røyk kan overføres direkte til damp. En annen forskjell er tiden det tar før virkninger topper seg. For Sativex cirka 2-3 timer, for Bedrocan inntatt via røyk/damp cirka 5-15 minutter. Fordelen med det første er at virkninger varer lenger mens fordelen med det siste er at virkningen kommer raskt slik at det er lettere å dosere hvor mye man trenger ved eksempelvis smertetopper. En grunn til at noen behandlere foretrekker Sativex kan være at den er svak, slik at det kan være lettere å dosere opp uten at man får uønskede bivirkninger.

  CBD oljer som omsettes på nettbutikker

  Det omsettes flere typer cannabis olje på nettet som markedsføres som CBD olje, der det rusgivende virkestoffet THC tilnærmet er eliminert (< 1 %). I Sverige selges disse som helsekost. Men man skal være oppmerksom på følgende; når seriøse legemiddelselskap gjør studier med CBD handler det ofte om dagsdoser på rundt 600 til 1000 mg 19. I enkelte CBD oljer som omsettes på nett rommes ikke disse mengdene engang i en hel flaske med CBD oljedråper. Det betyr ikke at CBD oljer som selges, med lavere innhold av virkestoffet, ikke kan ha noen helsegevinster. Det betyr bare at man ikke vet så mye om det enda grunnet manglende forskning. Men det er grunn til å stille spørsmål ved effekt da mange produkter ofte har ekstremt lavt innhold av CBD.

  Per i dag kan det søkes importlisens for Bedrolite (tørket plantemateriale) og Charlottes Web (olje). For mer utfyllende informasjon rundt dette se under «Charlottes Web» lenger oppe på denne siden.

  Litt om Rimonabant og BIA 10-2474

  Rimonabant og BIA 10-2474 har tidligere blitt forvekslet med cannabismedisin.

  Rimonabant er et syntetisk medikament som skulle virke apetitt-hemmende ved fedme. Medikamentet var en periode i salg i flere land i EU, før det ble trukket fra markedet grunnet alvorlige bivirkninger 20 21. Medikamentet virker på det samme reseptorsystemet i kroppen som cannabis gjør, men det er ikke en cannabismedisin og det har en helt annen virkning enn det cannabis har. I stedet for å aktivere CB1 reseptorer i kroppen (slik cannabis gjør og derigjennom blant annet øker appetitt) blokkerer dette medikamentet CB1 reseptorer. Det er altså snakk om helt andre virkestoffer og andre virkninger enn cannabismedisin.

  Det samme gjelder BIA 10-2474. Dette preparatet kom aldri lenger enn til stadiet der det skulle sikkerhets testes på mennesker. Da gikk det veldig galt. En person døde og to andre ble hjerneskadet 22. Avisoverskriftene var umiddelbart at en cannabismedisin hadde tatt livet av en pasient i Frankrike. Men medikamentet var ikke en cannabismedisin og etter et halvt døgn kom korreksjonen i media. BIA 10-2474 var et medikament som skulle hindre nedbrytingen av kroppens egne interne cannabinoider ved navn Anandamide. Noe som betyr at det har en helt annen virkningsmekanisme og inneholder andre virkestoffer enn cannabismedisin. Både virkestoffer, virkninger og bivirkninger hos disse to preparatene skiller seg fra cannabismedisin, hvilket betyr at man heller ikke kan sammenligne erfaringer fra disse preparatene med cannabismedisin.

  Fotnoter

  1. SLV, Behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk. 2016, Statens Legemiddelverk.
  2. Balter, R. E., & Haney, M. (2017). Chapter 85 – The Synthetic Analog of Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC): Nabilone. Pharmacology and Clinical Application A2 – Preedy, V.R Handbook of Cannabis and Related Pathologies (pp. 821-827). San Diego: Academic Press.
  3. Russo, E.B., Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 2011. 163(7): p. 1344-1364.
  4. Pertwee, R. and M.G. Cascio, Known Pharmacological Actions of Delta-9-Tetrahydrocannabinol and Four Other Chemical Constituents of Cannabis that Activate Cannabinoid Receptors, in Handbook of Cannabis, R. Pertwee, Editor. 2014, Oxford University Press: Oxford.
  5. McPartland, J.M. and E. Russo, Non-phytocannabinoid constituents of cannabis and herbal synergy, in Handbook of cannabis, R. Pertwee, Editor. 2014, Oxford University Press: Oxford.
  6. Wright, S. and G. Guy, Licensed Cannabis-Based Medicines: Benefits and Risks, in Handbook of Cannabis, R. Pertwee, Editor. 2014, Oxford University Press: Oxford.
  7. Fasinu, P.S., et al., Current Status and Prospects for Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 2016. 36(7): p. 781-796.
  8. ElSohly, M.A. and W. Gul, Constituents of Cannabis Sativa, in Handbook of Cannabis, R. Pertwee, Editor. 2014, Oxford Univeristy Press: Oxford.
  9. Pearce, D.D., K. Mitsouras, and K.J. Irizarry, Discriminating the effects of Cannabis sativa and Cannabis indica: a web survey of medical cannabis users. J Altern Complement Med, 2014. 20(10): p. 787-91.
  10. Hazekamp, A., An Introduction to Medical Cannabis. 2015: Hazekamp.
  11. Lanz, C., et al., Medicinal Cannabis: In Vitro Validation of Vaporizers for the Smoke-Free Inhalation of Cannabis. PLoS One, 2016. 11(1).
  12. Ben Amar, M., Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. J Ethnopharmacol, 2006. 105(1-2): p. 1-25.
  13. Agurell, S., et al., Pharmacokinetics and metabolism of delta 1-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids with emphasis on man. Pharmacol Rev, 1986. 38(1): p. 21-43.
  14. Ashton, C.H., Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. Br J Psychiatry, 2001. 178: p. 101-6.
  15. Schwilke, E. W., Schwope, D. M., Karschner, E. L., Lowe, R. H., Darwin, W. D., Kelly, D. L., . . . Huestis, M. A. (2009). Δ(9)-Tetrahydrocannabinol (THC), 11-Hydroxy-THC, and 11-Nor-9-carboxy-THC Plasma Pharmacokinetics during and after Continuous High-Dose Oral THC. Clinical chemistry, 55(12), 2180-2189. doi: 10.1373/clinchem.2008.122119.
  16. Abrams, D.I., et al., Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: a randomized placebo-controlled trial. Neurology, 2007. 68(7): p. 515-21.
  17. Andreae, M.H., et al., Inhaled Cannabis for Chronic Neuropathic Pain: A Meta-analysis of Individual Patient Data. J Pain, 2015. 16(12): p. 1221-32.
  18. Felleskatalogen. Sativex – godkjente preparatomtaler.  2017  [cited 2017 30.06]; Available from: https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-sativex-gw-pharma-ltd-578991.
  19. Hake, C.-M., Tveksam effekt av cannabisolja hävdar experter, in Dagens Medicin. 2017, Dagens Medicin: Dagens Medicin.
  20. Moreira, F.A. and J.A. Crippa, The psychiatric side-effects of rimonabant. Rev Bras Psiquiatr, 2009. 31(2): p. 145-53.
  21. Wikipedia. Rimonabant.  2017  [cited 2017 25.04]; Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Rimonabant.
  22. Kaur, R., P. Sidhu, and S. Singh, What failed BIA 10-2474 Phase I clinical trial? Global speculations and recommendations for future Phase I trials. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics, 2016. 7(3): p. 120-126.