Foreningens vedtekter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Foreningen for cannabismedisin.

§ 2 Formål

 1. Foreningen for cannabismedisin er en landsdekkende forening som formidler forskningsbasert kunnskap og informasjon om cannabismedisin. Vi skal arbeide for at standardisert medisinsk cannabis skal kunne skrives ut av alle leger i Norge på blå resept til de pasientgrupper som har dokumentert nytte av dette medikamentet.
 2. Vi skal jobbe for at cannabismedisin blir tatt i bruk innenfor rammene av helsevesenet og at leger har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne vurdere medikamentet på linje med andre relevante legemidler for problemstillingen. Vi skal jobbe for å redusere antallet pasienter som selvmedisinerer seg uten at dette skjer i samråd med fagpersonell.
 3. Vi skal jobbe for å fremme økt forskning på cannabismedisin.
 4. Forhold som omhandler generell legalisering av cannabis ligger utenfor foreningens virkeområde. Vi tar heller ikke stilling til, eller uttaler oss om, cannabis til rekreasjonsbruk.

§ 3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

Foreningen søker å samle norske pasienter, fagpersoner og andre med interesse for cannabismedisin. Enhver som ønsker kan bli medlem i denne foreningen. Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingenten. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt. Alle medlemmer er valgbare i tillitsverv i foreningen.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis til fastsatt frist. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister retten til å være medlem.

§ 5 Regler for foreningens styre og årsmøte

 1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet skal varsles av styret senest en måned før møtet ved kunngjøring på sosiale medier eller direkte til medlemmene. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Forslag til saker må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Fullstendig saksliste bør være tilgjengelig for medlemmene før selve årsmøtet.
 2. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvert medlem har en stemme. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
 3. Årsmøtet velger møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll. Årsmøtet godkjenner saksliste for møtet. Årsmøtet skal behandle:
  • Årsmelding
  • Regnskap og budsjett
  • Handlingsplan
  • Innkomne forslag
  • Valg av representanter til styre (styret konstituerer seg selv, 5 faste medlemmer og 2 vara med møterett)
  • Valg av representanter til valgkomité (leder, nestleder og vara)
 4. Ved første ordinære valg, som avholdes maksimum to år etter stiftelsesdato, velges to styremedlemmer for 1 år og tre styremedlemmer for 2 år for å sikre kontinuitet. Hvert styremedlem velges deretter for to år av gangen. Varamedlemmer og revisor velges
  for ett år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.
 5. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettiget. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Hver person kan ha maksimalt en fullmakt.

§ 6 Regler for vedtektsendringer

Vedtektene kan endres gjennom alminnelig flertall på årsmøter og ekstraordinære årsmøter. Forslag til vedtektsendringer bør være oppført på saksliste senest 1 uke før årsmøtet, men kan også behandles om ¾ de fremmøtte krever det i forbindelse med godkjenning av saksliste.

§ 7 Foreningens styre

Foreningen ledes av styret. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Følge opp gjennomføring av handlingsplan.
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold
  til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Avgjør hvem som skal representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når styreleder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det kreves styrevedtak knyttet til disponering av foreningens økonomi og formue. Foreningens styre er et arbeidende styre og det følger ikke noe styrehonorar med vervet.

§ 8 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for
ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært styremøte kan bare
behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 213 av stemmene innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 av stemmene. Det kan velges et avviklingsstyre til å forestå avviklingen. Ordinært styre får denne rollen om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider med å fremme. lngen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen ansees ikke som
oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.