Hvordan få cannabismedisin på resept

VIKTIG! Informasjonen i kunnskapsbanken er kun ment som en introduksjon til de ulike temaene. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, men tar forbehold om feil og mangler. All bruk av cannabismedisin bør skje i samråd med lege og det frarådes på det sterkeste å anskaffe cannabis-produkter på det svarte markedet, blant annet fordi det er (1) vanskelig å ha kontroll over kvalitet og styrke, (2) fordi produktet kan inneholde helseskadelige sprøytemidler, sopp og syntetiske tilsetningsstoffer og (3) fordi det er straffbart.

På norske apotek

Det finnes to ulike måter å få cannabismedisin på Norske apotek per idag. Begge forutsetter at du har en lege som har kunnskap om, og er villig til å skrive ut de ulike cannabismedisinene.

Sativex (munnspray)

I Norge er dette den enkleste varianten å få utskrevet. Fastleger kan selv skrive ut Sativex til sine pasienter. Litteraturen anbefaler likevel at fastlege gjør dette i samråd med spesialist og det påpekes at det hviler et ekstra ansvar på en lege som skriver ut et medikament utenfor indikasjon (per idag regnes kun spasmer hos MS-pasienter som gyldig indikasjon). Mange fastleger vil derfor være tilbakeholdne med å skrive ut Sativex uten støtte fra spesialist, og det kan foreløpig være en utfordring å finne en spesialist som er villige til å bruke cannabismedisin. Men noen finnes det. For å kunne søke HELFO om å få dekket kostnader til Sativex er man avhengig av at det er en spesialist som skriver denne søknaden. Ifølge helsedirektoratet er det per januar 2016 ikke kjent at noen som ikke har MS har lykkes med å få refusjon for kostnader til Sativex på blå resept (med unntak av yrkesskader, da gjelder andre regler). Pasienter bør uansett sende søknad til HELFO, og huske å sende inn kvitteringer fortløpende, slik at man får etterbetalt utgiftene hvis regelverket justeres i fremtiden.

Andre standardiserte cannabismedisiner

En spesialist med kompetanse innen pasientens indikasjon som jobber på sykehus kan søke Helsedepartementet og Legemiddelverket om en såkalt individuell importlisens 1 på ønsket medikament. Dette blir så behandlet individuelt hos Legemiddelverket før en tillatelse eventuelt gis. Lykkes man med å få individuell importlisens vil man deretter kunne hente ut cannabismedisin på apoteket i Norge. Frem til 2016 var det bare en person som hadde fått individuell importlisens, men dette mykes nå opp med den nye veilederen fra legemiddelverket 2. Spesialist må i tillegg søke HELFO om refusjon dersom pasienten ønsker å få dekket kostnaden til medisinen på blå resept. Det er usikkert om dette vil bli gitt. Du finner mer informasjon om dette hos Legemiddelverket.

På nederlandske apotek

Det er i dag lovlig for pasienter å hente Bedrocan-varianter fra Nederland. Dette reguleres gjennom Narkotikaforskriften § 19 3 og krever at pasienten selv reiser til Nederland for å ta med seg medisinen hjem igjen. Dette kan gjøres på litt ulike måter:

Uten støtte fra norsk spesialist

Pasienten må oppsøke en lege i Nederland som kan skrive ut resept på produkter fra Bedrocan. Man må deretter gå på apoteket i Nederland og hente ut medisinen for selv å bringe denne tilbake til Norge gjennom tollen. Uten henvisning fra norsk lege til nederlandsk lege (både fastlege og spesialist kan skrive henvisning), kan pasienten kun ta med seg en ukes forbruk hjem. Med henvisning fra norsk lege kan pasienten ta med seg en måneds forbruk hjem. For å kunne ta med nok til en måneds forbruk trenger pasienten to skriv fra norsk lege:

 1. Et brev på engelsk til nederlandsk lege med kort informasjon om diagnose og hvilke medikamenter som allerede er prøvd ut, i tillegg til informasjon knyttet til om pasienten har historie med rusmisbruk eller ikke.
 2. En legeerklæring på norsk til tollvesen og politi der norsk lege bekrefter at pasienten er under behandling av nederlandsk lege etter anbefaling fra norsk lege. Det må fremgå av erklæringen at pasienten har et medisinsk behov for den aktuelle behandlingen. De aktuelle legemidlene som inngår i den medisinske behandlingen skal benevnes med produktnavn eller virkestoff. Erklæringen bør inneholde opplysninger om dosering, men fremkommer ikke dette i erklæringen må det fremkomme av annen dokumentasjon som pasienten har med seg. Erklæringen har en gyldighet på inntil ett år om lege ikke har fastsatt kortere gyldighetstid.

Uansett om man får med seg for en uke eller en måneds forbruk, må man fra Nederland få med seg følgende dokumenter hjem:

 • Lege i Nederland skriver ut en «Declaration for the customs» på engelsk, der det er oppgitt hvorfor medikamentet er skrevet ut til deg samt dagsdoser du skal bruke.
 • Resepten fra Nederlandsk lege (gjerne en kopi fra apoteket som også viser ekspederingskvitteringer). Resepten må være datert og inneholde pasientens navn, legemiddelets navn, bruksanvisning, dosering og legens navn og underskrift.
 • Kvittering for kjøp av medikamentet fra apoteket.
 • Et reisedokument som apoteket skriver ut, som legitimerer at pasienten er rett eier av medikamentene og kan ta disse med seg i Schengenområdet.
 • Det er i tillegg krav til etiketten som er klistret på medikamentet. Denne skal inneholde: pasientens navn, bruksanvisning, utskrivende leges navn og apotekets navn. Dersom ikke alle disse opplysningene fremkommer av etiketten, må de nødvendige opplysninger fremkomme av resept eller en legeerklæring. Det anbefales at den reisende oppbevarer legemiddelet i original emballasjen slik det er utlevert fra apoteket.

Alle disse 6 dokumentene tas med gjennom tollen på vei hjem til Norge. For sikkerhets skyld kan også høyesterettsdom HR-2016-01354-U, (sak nr. 2016/1031) 4 skrives ut og tas med. Når man har brukt opp medikamentet må man så repetere disse stegene for å få tilgang til mer.

Når verdien på medisinen overstiger verdigrensen for reisende (per 12.09.17 er denne kr. 6.000,-), skal det betales toll og mva for varene.

Med støtte fra norsk spesialist

Man behøver ikke å kontakte Nederlandsk lege, men kan få resept fra norsk spesialist og ta denne med til apotek i Nederland. Myndighetene i Nederland anbefaler å kontakte Transvaal apotek som har en egen avdeling for cannabismedisin. Denne er åpen mandag til fredag, fra kl 10 til 17. De har telefonnummer +31702055637 og epostdresse: cannabis.transvaalapotheek@ezorg.nl, men kan være litt vanskelige å få kontakt med.

Norsk spesialist skriver ut en resept på ønsket medisin, samt dosering, på engelsk. Denne kan du sende per epost til apoteket. Det anbefales å ta kontakt med apoteket i etterkant for å forsikre seg om at resepten er mottatt og at den inneholder nødvendig informasjon. Siden det er lang vei til apoteket i Nederland er det lurt å avtale tidspunkt for avhenting av medisinen, så du kan være sikker på at de har medisinen på lager. Apoteket har tidligere også bedt om at man fyller ut et eget skjema de har laget, og at dette taes med til apoteket når medisinen skal hentes. Det er litt usikkert om dette fortsatt er noe de ønsker, så det anbefales å spørre dem spesifikt om dette når man tar kontakt med dem.

Ta da med følgende dokumenter gjennom tollen til Norge:

 • En “Declaration for the customs”. Erklæring/bekreftelse på at legemidlet er til personlig bruk. Bakgrunn for å ta denne medisinen inn til Norge, noe om at andre medisiner ikke har ønsket effekt, dosering og der det bekreftes at pasienten har fått resept fra undertegnede. Erklæringen utferdiges av den norske spesialisten.
 • Resepten fra legen (gjerne en kopi fra apoteket som også viser ekspederingskvitteringer). Resepten må være datert og inneholde pasientens navn, legemiddelets navn, bruksanvisning, dosering og legens navn og underskrift.
 • Kvittering for kjøp av medikamentet fra apoteket.
 • Et reisedokument som apoteket skriver ut, som legitimerer at pasienten er rett eier av medikamentene og kan ta disse med seg i Schengenområdet.

Fotnoter

 1. https://legemiddelverket.no/nyheter/behandling-med-medisinsk-cannabis-innenfor-dagens-regelverk
 2. https://legemiddelverket.no/nyheter/behandling-med-medisinsk-cannabis-innenfor-dagens-regelverk
 3. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199
 4. https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2016/avgjorelser-juni-2016/sak-2016-1031-anonymisert.pdf