Medisinsk bruk av cannabis forenelig med bilkjøring, ifølge norske fagfolk

Jørgen G. Bramness og Jørg Mørland skriver følgende i Tidsskriftet for Den norske legeforening: «[…] ved terapeutisk bruk av Sativex er det tvilsomt om man kommer opp i nivåer som vil påvirke kjøreevnen, selv ved jevnlig daglig terapeutisk bruk. Bruk av Sativex bør derfor etter vår mening kunne være forenlig med kravene til førerkort.»

Videre skriver de at «dette taler imot å opprettholde dagens strenge praksis om at førerretten inndras ved bruk av Sativex på andre indikasjoner enn multippel sklerose. […] THC-påvirkning kan vare lenger enn man tidligere har antatt. […] Samtidig burde ikke sjelden eller medisinsk bruk av i hvert fall munnsprayen Sativex komme i konflikt med edruelighetsparagrafen i vegtrafikkloven eller førerkortforskriftens helsekrav.»

Kronikkforfatterne trekker også frem at andre preparater med et balansert forhold mellom THC og CBD også bør vurderes på lik linje med Sativex: «Sativex inneholder like deler av THC og cannabidiol (CBD). Noen andre cannabisprodukter kan brukes til medisinsk behandling, etter godkjenning av Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.[…] Produkter som inneholder tilnærmet like mengder cannabidiol og THC, eller større mengde cannabidiol enn THC, bør etter vår mening vurderes, da disse muligens bedre kan kombineres med bilkjøring.»

Les hele kronikken